• YALNIZLIKTAN  KÜRESEL GÜÇ MERKEZİ TÜRKİYE’YE
 • Geleceğin Türkiye'sinde dış politika liyakatlı, güvenilir ve vizyoner kadrolara emanettir. Türkiye en başta tarihi-medeni birikimi, devlet yönetim geleneği, jeostratejik konumu ve insan gücüyle  önemli bir ülkedir. Bölgesel  ölçekte lider bir aktördür. Küresel  ve uluslararası sistemin ise her zaman dikkate alınması gerekli, görüşleri yol gösterici ve  vazgeçilmez bir gücü  olma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte bugün bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebildiğini söylemek mümkün değildir. Bugünün Türk dış politikasına bakıldığında bölgesel ve uluslararası diplomasi  süreçlerine Türkiye’nin sahip olduğu birikim, güç  ve yetenek  ölçüsünde  dahil olamadığı görülmektedir. En yakınındaki, asırlardır  ortak kader, tarih ve coğrafyayı paylaştığı insanları, kardeşlerini, dostlarını ve bizzat  kendisini herkesten daha fazla ilgilendiren ve hayati önem taşıyan konularda, sorunlarda bile  durum farklı değildir. Buna mukabil bölgemizden çok uzaklardaki, geçmişte buradaki  mevcudiyetleriyle insanlarımıza, medeniyetimize   büyük dertler, sorunlar yaşatmış ülkeler ise bugün bütün unsurlarıyla tekrar boy gösteriyor, ilgilerini, faaliyetlerini mücavir ülkelerde, bölgemizde yoğunlaştırmayı sürdürüyorlar.
 • Türkiye lider ve başkalarınca izlenen, takdir edilen, yol gösteren bir ülke olmalıdır. Ancak kısa bir zaman dilimi ve birkaç nesil öncesine kadar sadece bölgemizin değil dünyanın merkez güçlerinden ülkemiz dış politikasının  bugünkü durumu bu hedeflerden ne yazık ki çok uzaktadır.
 • Türkiye’nin yüzyüze bulunduğu ve bütün ağırlığıyla yaşadığı bütün sorunları Gelecek Partisi’nin güvenilir, tecrübeli ve liyakatlı kadrolarıyla çözülecek. Her alanda olduğu gibi dış politikada da geleceğin Türkiye’si dünya’da hakkettiği yeri alacak ve başkalarını izleyen değil kendisi yol gösteren, görüşlerine güven duyulan, süreçleri dışarıdan değil bizzat içinde yaşayarak yönlendiren bir Türkiye doğacaktır.
 • Gelecek Partisi ülkemizin insanlarına her alanda olduğu gibi dış politikada  da yepyeni, her bir vatandaşımızın  gurur, bölgemizin ve dünyanın ise saygı duyacağı, imrenerek   takdir edeceği bir vizyon önermektedir. Bu dış politika anlayışına sadece Türkiye’nin  değil bütün komşularımızın, yaşadığımız ortak coğrafyanın ve küresel sistemin büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Ülkemizin bu alanlarda çalışan, tecrübeli  ve yetenekli her bir insanının bu konuda söz söylemeye, görüş belirtmeye hakkı vardır. Araştırmacılar, akademisyenler, üniversiteler, STK’lar, enstitüler vb. hepsi rasyonel dış politikamızın önemli unsurları  olacaktır. Her bir görüş ve öneri  layıkınca değerlendirilecek, süzgeçlerden geçirilecek, istişare edilecek ve  somut adımlara dönüştürülecektir.
 • Dış politika bilgi, tecrübe ve  vizyon demektir. Hedeflerin iyi belirlenmesini, şartların, imkanların gerçekçi  tespitini ve  kararlılığı gerektirir. Herşeyden önce ülke içi rekabet değil, Türkiye’nin çıkarları sözkonusudur. Dış politika bugün yapılacak en küçük bir yanlışın ileride, umulmayan şartlarda milletin ve gelecek nesillerin önüne ödenmesi gerekli bir borç olarak çıkabileceği  hayati bir alandır. Milletimizin, insanlarımızın, gençlerimizin ve hatta  doğmamış çocuklarımızın   geleceğini birikmiş ve çözümsüz bırakılmış sorunların esir almasına izin verilmeyecektir. Bugünü olduğu gibi  geleceği ve gelecek nesillerimizi de  kucaklayan bu sorumluluk anlayışı Gelecek Partisi’nin dış politika vizyonunun temel ilkelerindendir.
 • Bu anlayış ve sorumluluklar temelinde; Türkiye’nin yeni dış politikasının temel ilkeleri ve hedefleri nelerdir? Bazılarını vurgulayalım;
  • Soğuk Savaş sonrasında uluslararası siyasi, iktisadi, kültürel vb. alanlarda yaşanan köklü depremler dünyamızı sarsmış, yeni sorun ve tehditlerle yüzyüze bırakmıştır.
  • Bu sorun ve tehditlerin  aşılabilmesi; dinamik gelişmelere tepkisel ve stratejik bütünlükten yoksun reflekslerle değil herşeyden önce bütüncül stratejik yenilenme, rasyonel diplomasi, tutarlı söylem ve etkin kurumsallaşma gerektirmektedir.
 • Kısa vadeli taktiksel kazanımları uzun vadeli çıkarlarımıza tercih etmeyen ve dış politikamızı iç politika tartışmalarımızdan ayırt eden bir 21. yüzyıl vizyonuna sahibiz. Dış politika  içi boş, anlamsız ve tutarsız  populist söylemleri değil, rasyonel diplomasiyi gerekli kılar.
  • Güçlü dış politikanın temel   kurumsal unsurları arasında yapısal bir reformdan geçmiş, güçlendirilmiş,  mevzuatı yeni ihtiyaçlara göre, kısa, orta ve uzun vadeli bir anlayışla güncellenmiş  Dışişleri Bakanlığı merkezde olarak üniversiteler, STK’lar, araştırma enstitüleri vb. önemli işbirliği ve katkı verici kanalları teşkil edecektir.
  • Gelecek Partisi bölgesel ve küresel jeopolitik risklere karşı ülkemiz ve milletimizin çıkarlarını koruyan istikrarlı, itibarlı ve güvenilir bir dış politika ve savunma anlayışına  sahiptir.
  • Ülkemizin çıkarları çok boyutlu ve esnek dış ilişkilerle korunacak, Türkiye’nin ağırlığının muhafaza edileceği politikalar izlenecek, geliştirilecektir.
  • En başta komşularımızla ilişkilerin ve işbirliğimizin bütün boyutlarıyla gözden geçirilmesi, bunun  akabinde üst düzey işbirliği konseyleri gibi  mevcut mekanizmalardan da yararlanarak geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
  • Bölgesel düzlemde bakıldığında; Kıbrıs, Doğu Akdeniz stratejimizin en önemli ayaklarından biri  olarak görülmektedir. Bu bölgede ülkemizin ve KKTC’nin haklarını ihlal edebilecek tek taraflı adımlara kararlı ve güçlü şekilde karşı durulacaktır.
  • Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu keza stratejik bakışla değerlendirilecek bölgelerdir. Benzer şekilde Orta Asya dış politikamız bakımından müstesna bir konuma sahiptir. İlişkilerimiz bugün içinde bulunduğu durgunluktan çıkarılarak küresel ölçekte örnek işbirliği modeline dönüştürülecektir. Türk ülkeleriyle ilişkilerimizde e önemli kurumsal yapı olan Türk Konseyi özel ve yakın ilgimizde olacaktır. Her türlü imkanla güçlendirilecek, geliştirilecek, küresel ölçekte bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi ana hedeflerimizden  olacaktır.
  • Avrupa yoğunlukta olmakla bütün dünyaya yayılmış  Türk diasporası ile ilişkiler dış politikamızın en büyük gücü, bulundukları ülkelerle de aramızdaki en önemli işbirliği kanallarından biri  olarak görülmektedir. Bütün imkanlarla Türk diyasporası desteklenecek, bulundukları ülkelerin içişlerine hiçbir şekilde karışılmaksızın işbirliğimiz güçlendirilecektir.
  • Ülkemiz dışındaki Türk azınlıklar ve akraba topluluklar   dış politika vizyonumuzda en önemli unsurlardandır. Tarihi akışı içinde ülkemiz dışında kalmış bu vefakar topluluklar her türlü imkanla desteklenmeyi, güçlendirilmeyi  haketmektedir. Yaşadıkları ülkelerle ilişkilerimizde bu azınlıkları durumu, sorunları, ihtiyaçları vb. her zaman en önemli   maddelerin başında gelecektir.
  • AB ile ilişkiler rasyonel, çıkarlarımızın korunduğu, çok boyutluluk diplomasisi esasında değerlendirilecek, AB üyeliğimiz de stratejik bir hedef olarak korunacaktır. AB üyesi ülkelerle ikili  ilişkiler ve işbirliği de bu anlayışla ele alınacaktır.
  • İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ASEAN gibi bölgesel yapılarla ilişkilere yeni bir canlanma getirilecek, işbirliğinde sorunları aşacak ve rasyonel işbirliği imkanlarını en iyi şekilde değerlendirecek bir  diplomasi izlenecektir.
 • BM Güvenlik Konseyi ve G20 üyeleri ile ilişkiler önem taşımaktadır. Bilhassa Covid19 döneminde yetersiz kaldığı ortaya çıkan BM içinde adil temsili de içeren kapsamlı bir reformun gerekli olduğu şüphesizdir. Bu süreçler yakından takip edilecek, insiyatifler alınacaktır. Avrasya’dan Afrika’ya, Uzak Doğu’dan   Latin Amerika’ya  bütün bölge ve ülkelerle ilişkiler ve işbirliği  kesintisiz ve uzun vadeli bir anlayışla ele alınacaktır.
 • Sonuç olarak geleceğin Türkiye’sinde ülkemizin dış politikası  rasyonel diplomasi temelinde büyük hedeflere yönelecek, emin, liyakatlı  ellerde yükselecek, uluslararası düzende hakkettiği yeri mutlaka alacaktır.Daha güçlü, onurlu, saygı duyulan ve takdirle izlenen bir dış politika için herkesin katkısı, görüşü, önerileri önemlidir, değerlidir. Çünkü gelecek hepimizin ortak geleceğidir. Bölgesinde, uluslararası sistemde güçlü Türkiye hepimizin hedefidir, gelecek nesillerimize karşı  sorumluluğumuzdur.Gelecek Partisi olarak insanlarımıza bu güzel, güçlü, müreffeh, sadece kendisinin değil bütün bölgemizin ve dünyanın sorunlarına çözümler getirecek yeni bir Türkiye öneriyoruz. Bütün alanlarda olduğu gibi, dış politikada da yeni bir Türkiye öneriyoruz. Yeni Türkiye’yi hep birlikte kurmayı istiyoruz.
 • (Gelecek Partisi’nin dış politika değerlendirmeleri,  vizyonu, hedefleri vb. Aralık 2019’da kabul edilmiş Parti Programı’nın “VIII. Dış Politika ve Milli Savunma; Uluslararası Düzenin Öznesi” başlıklı Bölümünde kapsamlı olarak yeralmaktadır)

Deteylı Bilgi Parti Programımızda