Kurumların en temel amacı varlığını sürdürebilmektir. Yönetim bilimleri araştırmalarında, tüm kuruluş ve organizasyonların kendi haline ve doğal şartlara bırakılmasının neticesinde bu sistemlerin aksama, bozulma, yozlaşma ve düzensizlik sonucunda oluşacak karmaşa nedeniyle kendi kendisini yok etme eğilimi içerisine gireceği ifade edilir. Kurumların uzun yıllar ayakta kalabilmesi, sürdürülebilirliği kurumsallaşma ve etik ilkelere uyum çabası ile yakından ilişkilidir. Etik değerlerin oluşturduğu ilkeler, insan hakları örneğinde olduğu gibi, ırklardan, dillerden mezheplerden kültürlerden bağımsız, evrensel değerler bütünü olarak karşımıza çıkar. Bu değerler insanın onurunu oluşturur. Zor zamanlarda özellikle vicdani karar verme ikileminde kalındığı anlarda etik ilkeler, karanlıktaki bir fener gibi yol göstericidirler. İlkeler doğrultusunda davranış standartlarının geliştirilmesi; dini, etnik, siyasi, felsefi ve “iyi” ile “kötü” konusundaki önyargılara yönelik bilgisizliğin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu bağlamda ilgili etik kodlar, tüm mensuplarca kendisini karşısındakinin yerine koyacak bir anlayışla geliştirilmelidir. Kurumlar içerisinde doğru eylemlerin geliştirilmesi için etik kodlar doğrultusunda davranış standartlarının da zaman içerisinde mutlaka yerleşmesi gereklidir.

           Tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi Parti yönetimlerinde de tam demokratik bir idarenin vazgeçilmez unsurlarının başında dürüst, temiz ve şeffaf siyaset gelmektedir. Sağlıklı işleyen bir demokrasinin temel göstergelerinden birisi, halkın seçtiği kişilere ve devlet kurumlarına duyduğu güvendir. Bu güveni tesis etmenin yolu ise seçilmişlerin ve atanmışların millet adına ve millet için emaneten oturdukları makamlarda bağlı kalacakları ilkeler, değerler, kurallar ve denetleme mekanizmalarıyla sağlanabilir. Bu anlamda, siyasi etik ilkelerinin berrak bir şekilde belirlenmesi hayati öneme sahiptir. Siyasi etik ilkeleri milletimizi temsil edenler ile milletimiz arasındaki güveni sağlamlaştıracak, kamu hizmetlerinin daha şeffaf, eşit ve adil verilmesini sağlayacak, özel sektöre örnek teşkil edecek ve geniş anlamda kurumsallaşmayı sağlayacaktır.

            Hazırlanan bu belgenin amacı Geleceğin siyasetini inşa etmeye yönelen Partimizin tüm üyelerini bağlayacak Etik İlkeleri beyan ederek hak, görev ve yükümlülüklerimizin ahlâki çerçevesini belirginleştirmektir.

          Etik Kodların sürdürülebilirlik açısından yararlı olabilmesi, öncelikle Parti mensuplarının tümüne bu kodların açıklanarak eğitimlerinin verilmesine, sonrasında ise riayet edilip edilmediğinin takibinin yapılmasına ve aynı zamanda bu kodların “Teşkilat Kültürü” ile çok iyi bütünleşmesine bağlıdır. Bu nedenlerle, oluşturduğumuz ve Partimizin yapısı içerisinde özenle uyulacağına kuşkumuz olmayan Etik İlkelerimiz; “Parti Etik Kodları - Temel İlkeler”, “Parti Muhalefet Genel Kuralları”,”Parti İçi Davranış İlkeleri” başlıkları altında üç bölümden oluşur:

A- PARTİ ETİK KODLARI - TEMEL İLKELER: Partimizin genel Etik Kodlarını ve Davranış İlkelerini içerir.

B- PARTİ MUHALEFET GENEL KURALLARI: Partimizin muhalefet yapma esnasındaki Davranış Kurallarını içerir.

C- PARTİ İÇİ DAVRANIŞ İLKELERİ: Parti Teşkilatına yönelik Davranış İlkelerini içerir.