• Temel Hak ve Özgürlükler: İnsan Onurunun Teminatı
  • Partimiz; dün yaşananları, bugün yaşanmakta olanları, yarın yaşanacakları değerlendirirken yahut olay veya olgulara çözüm üretirken dayanacağı tek temel, insan ve insanın onuru olacaktır. Demokratik bir yönetimin esasını temel hak ve özgürlüklerin bütün vatandaşlar tarafından eşit ve özgür bir biçimde kullanılabilmesi oluşturmaktadır. Öncelikli hedefimiz, temel hak ve özgürlüklerin tartışma konusu yapılmadığı, azınlık ve dezavantajlı toplumsal grupların haklarını hiçbir baskı hissetmeden kullanabildiği, çoğunluğun değil çoğulculuğun esas alındığı bir siyasi iklim inşa etmektir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine taraf olunacaktır. Taraf olunan sözleşmeler ise eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır. Temel insan hak ve hürriyetlerinin eksiksiz uygulanmasının, yurttaşlarımızın yaşam kalitesine olumlu yansıması ve refah bir topluma doğru ilerlenmesi arzulanmaktadır. İnsan hakları karşısında hiçbir birey, kişi, kurum üstün değildir.
  • Miladını çoktan dolduran kimlik tartışmalarının ve hiç olmaması gereken insan haklarına yönelik şikayetlerin samimi, ahlaklı ve demokrat bir duruşla çözüleceğine inanıyoruz. Hedefimiz can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve protesto özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzenidir.
  • Kültürel açıdan oldukça zengin bir coğrafyada bulunan ülkemizdeki tüm din, dil, inanç, gelenek ve kültür ögeleri korunmalı ve geliştirilmelidir. Kültürel değerlerimiz, milletimizin ortak mirasıdır ve bu değerlerin yaşamasına yahut aktarılmasına engel olmak, bir insan hakları ihlalidir.
  • Bu bağlamda, tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi ana dilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımınınvatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendireceğine, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edeceğine inanıyoruz. Bunu ayrıca Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Orta Asya’da yaşayan ve zamanla ilişkilerin zayıfladığı akraba topluluklarımız ile bağın güçlenmesi yolundaki stratejik bir unsur olarak değerlendirmekteyiz.
  • Temelde ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve istismarından kaynaklanan Kürt meselesinin çözümü, kimliklere dayalı her türlü ayrımcılığın engellenmesi ile Kürtlerin demokratik vatandaşlık anlayışı temelinde bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları oldukları inancının pekiştirilmesiyle sağlanabilir. Bu yaklaşım terör odaklarının istismara dayalı meşruiyet oluşturma çabalarını da tümüyle etkisiz kılacaktır.
  • Laiklik en geniş anlamıyla din ve vicdan özgürlüğü bağlamında yorumlanarak, herhangi bir kesimin devleti bu ilke üzerinden toplumun tümünün ya da bir kesiminin inanç değerleri ile karşı karşıya getirmesinin önüne geçilecektir. Çoğunluğu değil, çoğulcu yaklaşımı esas alan partimizde tüm din, mezhep ve felsefi anlayışlara aynı mesafede ve eşit yaklaşılması savunulmaktadır.
  • Alevi vatandaşlarımızın talepleri eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı göz önüne alınarak çözümlendirilecektir. Cem evlerine hukuki statü tanınacak, eğitim ve istihdama yönelik taleplerine eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacaktır. Partimiz, inançların tüm siyasi fiiliyatın üstünde bir öneme sahip olduğunu ve siyasetin güç kazanma emeliyle dini ögeleri kullanmasının önüne geçilmesini savunmaktadır. Din ve inançların kutsiyetinin her türlü siyasi amaç ve eylemin üstünde bir önem ve değere sahip olduğuna inanan Partimiz, istismar çağrışımı yapacak bir dili kullanmaktan ısrarla kaçınır.
  • Kimlik yahut başka bir sebep kaynaklı yaşanan her ayrımcılığın son bulması  amacıyla etkin tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda sivil toplum, medya ve akademik çevre ile ortaklaşa hareket edilerek, ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşın duyarlı, tepkili ve önyargıları kıracak bir demokratik toplum olma amaçlanmaktadır. İnsan hakları ihlallerine karşı kurulan kurum ve komisyonların bağımsız bir şekilde çalışarak güçlenmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Deteylı Bilgi Parti Programımızda