• GELECEK PARTİSİYLE EĞİTİM SİSTEMİMİZE NE GELECEK?
  • Eğitim temel bir insani haktır. Bu hak Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşması, BM Çocuk Hakları Anlaşması ve Avrupa Temel Haklar Bildirgesi gibi insan haklarını tanımlayan bütün belgelerde yer almıştır. Anayasamızın 42. Maddesinde de hiçbir çocuğun eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağı ifade edilmektedir. Eğitimin temel bir insan hakkı olduğu görüşü genel kabul görmekle birlikte bu hakkın sağlanmasında dünyada ve Türkiye’de ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Türkiye’de okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm düzeylerde hem kızlar hem de erkekler için net okullaşma oranları OECD ortalamalarının altındadır. Dahası, tüm ulusal ve uluslararası sınav ve değerlendirmeler, Türkiye’de ciddi bir kalite sorununu ortaya koymaktadır.
  • Türkiye eğitim sistemi fırsat eşitliği sağlamaktan uzaktır. Yoksul kesim, mevcut eğitim imkanlarından dışlanmaktadır. Eğitimde okullar, bölgeler ve iller arasında büyük bir uçurum vardır. Günü kurtarmaya yönelik palyatif ve tutarsız politikalar iflas etmiş ve Türkiye’de hiçbir olumlu bakiye bırakmamıştır. Eğitim sistemi kendisinden beklenen demokratik, toplumsal ve ekonomik işlevleri yerine getirememektedir.
  • Gelecek Partisi olarak programımızda belirttiğimiz üzere, “Eğitimi bir insan devşirme alanı olarak değil, nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyor ve eğitimi günlük siyasi tartışmaların dışında gören bir anlayışı benimsiyoruz.” Bundan dolayı, tüm toplumsal kesimleri içerecek katılımcı bir anlayışla eğitim politikalarının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim sisteminin yap-boz tahtasına dönmemesi için tek gerçekçi yol, tarafsız bir devlet anlayışıyla toplumsal mutabakatı oluşturmaktır. Gelecek Partisi, okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede kalite standartlarını hayata geçirerek, kökeni, cinsiyeti ve gelir durumu ne olursa olsun Türkiye’deki her bir çocuğun fırsat eşitliği çerçevesinde kaliteli bir eğitim almasını sağlayacaktır.

Deteylı Bilgi Parti Programımızda