31.05.2021

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Çağrımızdır

Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni üyeleri seçilmiş bulunuyor. Yeni modele göre TBMM’de grubu bulunan partiler ve ittifaklar HSK’nın 7 üyesini kendi aralarında işbirliği yapmak suretiyle seçmiş bulunuyorlar. Kurulun geri kalan 4 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan seçilerek atanma işlemleri tamamlanmış oldu. Adalet Bakanı ve bir yardımcısı da yasa gereği kurulun tabii üyesi olduklarından, kurulun 6 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş oldu. TBMM tarafından seçilen 7 üye ile birlikte yeni kurul 13 üyesiyle 7 Haziran 2021 günü görevine başlayacak. Gelecek Partisi olarak TBMM’de oluşan işbirliği yaklaşımının Cumhurbaşkanı tercihlerine de yansıması ülkemiz için yine iyi bir fırsat olabilecekken maalesef bu imkan da değerlendirilmemiş, yine siyasal kaygılar nedeniyle kapalı ve dar çevreden isimler tercih edilmiştir. Mecliste bulunan partilerin “seçimlerin kuraya kalmaması için” yapmış oldukları bu zorunlu işbirliği, eksiklik ve yetersizliklerine rağmen uzlaşabilme kültürü açısından kazanç kabul edilmelidir. TBMM ve tüm siyasi partiler tüm ülke sorunlarına karşı aynı uzlaşma kültürünü oluşturabilmeleri toplumun ortak beklentisidir. Bu uzlaşma kültürü, ülke barışı, toplumsal huzur ve tüm kesimlerin taleplerinin HSK’da yankı bulması, kurulun demokratik meşruiyetinin güçlendirilmesi hususlarında da son derece önemli katkılar sağlayabilir. Yapılan seçimlerin ülkemiz ve yargımız için hayırlı olmasını diliyoruz.

Gelecek Partisi olarak adil, hızlı ve etkili bir yargılama ikliminin oluşturulması ve halkın kaybolmuş güvenini tekrar kazanacak bir adalet sisteminin tesisi için aşağıda belirtilmiş tedbirlerin alınmasını gerekli ve zorunlu görüyoruz. HSK’nın halkın acil adalet ihtiyacının giderilmesi hususunda taşıdığı tarihi sorumluluğu yerine getirmesi, hem kurulun ve yargının itibarı hem de ülkemizin barış ve huzuru için son derece gereklidir. Adil yargılamanın önündeki tüm engellerin kaldırılması, hakim bağımsızlığının temini HSK’nın kararlı ve istikrarlı duruşu ile mümkün olabilir.

Bu inanç ve umut ile yeni seçilen HSK üyelerini tebrik ediyor, görevlerini hak ve adalet üzere yapmalarını, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçek bir “hukuk devleti” olma vasfının kazandırılması için tarihi sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısını yapıyoruz.

• Yargı sorunlarının tespitine yönelik olarak tüm yargı kurumlarının etkin katılımını sağlamak suretiyle “Yargılamada Yaşanan Sorunların Giderilmesi” amacıyla bir “ACİL EYLEM PLANI” hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalı ve uygulanmalıdır.

• Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran içeriden ve dışarıdan her türlü müdahaleye engel olunmalıdır.

• Hakim bağımsızlığını teminat altına alacak başta görevden azledilmezlik olmak üzere coğrafi teminatlar ve güvenceler hemen uygulanmalıdır.

• Hukuk dışı soruşturma ve yargılama yöntemlerine engel olunmalı, hukuk dışına çıkan kamu görevlileri hakkında hukuki ve cezai sorumluluklar getirilmelidir, mevcut tedbirler uygulanmalıdır.

• Hukuka aykırı şekilde verilmiş bulunan kararların infazı durdurulmalı, infaz edilmemiş olanlar hakkında yeniden istinaf/temyiz incelemesi imkanı getirilmelidir. Hukuka aykırı kararlar tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmalı, mağduriyetler giderilmelidir.

• Sulh Ceza Hakimliği başta olmak üzere kapalı devre yargılama ve itiraz yöntemleri adil yargılamanın önündeki en önemli engellerdir. CMK’nın yetki ve görev tanımı esas alınarak özel veya tek yetkili mahkeme uygulamalarına son verilmelidir.

• Terör davaları başta olmak üzere kolluktan başlayarak tüm yargı mensupları acil bir eğitimden geçirilmeli, hukuka aykırı uygulama ve yaklaşımların sona erdirilmesi sağlanmalıdır.

• OHAL Komisyonu derhal kapatılmalı ve inceleme sırası bekleyen tüm dosyalar idare mahkemelerine devredilmelidir. İdare mahkemelerinin OHAL Komisyonu kararlarına ilişkin incelemelerini süratle bitirecek tedbirler alınmalı, bu davalardaki yetki sınırlamaları kaldırılarak tüm idare mahkemeleri yetkili hale getirilmelidir.

• Haklarında hiçbir soruşturma bulunmayan, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen, haklarında açılmış davalardan beraat eden veya OHAL Komisyonun verdiği kararları iptal edilen KHK Mağduru tüm kamu görevlileri derhal görevlerine iade edilmeli ve mahrum kaldıkları hakları iade edilmelidir.

• Terör davalarının hak ve adalete uygun şekilde sonlandırılması için mahkemelere her türlü destek verilmelidir.

• Adil yargılanmanın teminatı olan savunmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Soruşturma aşaması başta olmak üzere avukatların dosya inceleme, belgelerden örnek alma, delil bildirme ve delil toplama konularındaki yasal talepleri etkili bir şekilde karşılanmalıdır.

• AİHM ve AYM kararları başta olmak üzere mahkeme kararları derhal yerine getirilmeli, kararlara karşı direnen hakimler ve diğer kamu görevlileri hakkında hukuki ve idari tedbirler alınmalı ve uygulanmalıdır.

• Tutuklama, arama, el koyma ve diğer kısıtlama tedbirlerine karşı itiraz yolu ve tutukluluk değerlendirme duruşmalarının etkinliği artırılmalıdır.

• Davası istinaf veya temyiz sürecindeki tutuklu sanıklar veya hükümlülerden “şartlı tahliye süresini” doldurmuş olanların tahliyesi hiçbir müracaata gerek ve gecikmeye neden olmaksızın derhal sağlanmalıdır.

• Şartlı tahliye hususunda, cezaevleri yönetimleri tarafından ortaya konulan keyfi uygulamalara engel olunmalıdır.

• İnfaz Yasasındaki hukuka ve eşitliğe aykırı uygulama ve düzenlemeler acilen giderilmelidir. Hasta, ileri yaşlı, çocukları ile birlikte cezaevinde bulunan kadınların tahliyeleri sağlanmalıdır.

• Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı tüm uygulama ve idari iş ve eylemler sona erdirilmelidir. Hukuk tüm vatandaşlara karşı ayrımsız bir şekilde uygulanmalı, hiçbir kimse veya kuruluşa imtiyaz tanınmamalıdır.

• Hakim ve savcı alımlarında, hiçbir kesim dışlanmaksızın eşit bir şekilde yarışma imkanı verilmeli, partizanlık, akraba ve yandaş kayırmacılığı şeklindeki uygulamalar derhal terk edilmelidir.

• Hakim ve savcı alımı ehliyet ve liyakate dayalı bir anlayışla ve objektif kriterlere göre yapılmalıdır. Mülakat yöntemi objektif ölçülere göre çağdaş batılı ülkelerdeki uygulama örneklerinden istifade ile yeniden belirlenmeli ve mülakat puanın başarı puanına etkisi sınırlandırılmalıdır.

Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanlığı