ŞEHİR PLANCILARI YALNIZ DEĞİLDİR!

Şehir Plancıları, doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay mimariyi esas alan planlama, sağlıklı dönüşüm, güvenli yapılaşma, taşınmaz yöntemi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmak için söz hakkına sahip olmak isteyen bireyleridir.

2020 yılında kurulan 717 üyeye sahip Şehir Plancıları Platformu’nun üye verilerine göre platform üyelerinin yüzde 63’ü işsiz, yüzde 13’ü özel sektörde ve belediyelerde istihdam edilmekte, yüzde 12’si öğrenci, yüzde 2’si akademisyen, yüzde 10’nu ise başka sektörlerde çalışmaktadır.
Biz Gelecek Partisi olarak Şehir plancılarının hangi koşullar ile istihdam edildiğini biliyor ve üzüntü ile takip ediyoruz.
GELECEĞİN Yerel Yönetimler ve Şehircilik anlayışıyla sağlıklı kentsel alanların oluşturulmasında Şehir Plancılarının yerini ve önemini biliyor ve onların mesleki geleceklerine ilişkin hükümete şu soruları soruyoruz:

 • Kentsel dönüşüm yapılırken kent bütününe ilişkin analizler ve verilerin toplanması, mevcut dönüşüm alanlarının durumu, arz talep dengesinin tespiti, sosyal ve ekonomik yapının analizi gibi konular şehir plancılarına soruldu mu?
 • Kentsel dönüşüm yapılması öngörülen alanlar belirlenerek risk durumuna göre önceliklendirme yapılırken şehir plancılarından hiç bilgi alındı mı?
 • 5393 sayılı kanunun 73’üncü maddesi kapsamında konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmet alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturulurken şehir plancıları ile görüşüldü mü?
 •  5366 sayılı kanun kapsamında yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının tespiti yapılırken Şehir Plancıları ile istişare edildi mi?
 • Bu bölgelerde, bölgenin gelişimine uygun olarak alanın yeniden inşa ve restore edilmesi; konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulurken Şehir Plancılarına danışıldı mı?
 • Afet risklerine karşı tedbirler alınması tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacı ile dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilirken Şehir plancıları ile konuşuldu mu?
 • Sit alanlarındaki bu dönüşümün tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimize zarar verilmeden yapılması için Şehir Plancılarına gidildi mi?
 • 6306 sayılı kanun kapsamında zemin durumu ve/veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal güvenliği bakımından risk teşkil eden “Riskli Alanlar” belirlenirken hiç Şehir Plancılarının bilgi ve birikimlerine başvuruldu mu?
 • Yine aynı Kanun kapsamında yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere “Rezerv Yapı Alanları” tespit edilerek fen ve sanat normlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulurken Şehir Plancılarının görüşleri alındı mı?
 • Yerel Yönetim, eğitim, sağlık, kamu güvenliği, emlak, ulaşım ve kamu hizmetleri gibi bir kentin kritik altyapı bileşenlerini ve hizmetlerini daha bilinçli ve etkileşimli hale getirebilmek için Şehir Plancıları ile konuşuldu mu?
 • Çevre düzeni planı, bütünleşik kıyı alanları planı, kırsal alan çalışmaları, imar planları ve kentsel tasarım planlarının yapım ve denetleme aşamasında yaşanabilir çevre, afetlere hazır kimlikli ve akıllı şehirler oluşturmak için Şehir Plancıları ile bilgi alışverişinde bulunuldu mu?
 • En önemlisi, yürürlüğe giren 3034 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı yönetmeliğine göre ekim ayından itibaren şehir plancıları coğrafi bilgi sistemleri uzmanı ve uzman yardımcısı olarak görev alabilmektedirler şimdiye kadar bu görevler için hiçbir Şehir Plancısı işe alındı mı?
 • İlgili Bakanlığa soruyoruz: Kamu kurumlarındaki görevleri oldukça kapsamlı olan Şehir Plancıları atamaları neden 2012 yılından sonra dramatik bir düşüş göstermiştir?

Bu soruları sorma amacımız bu eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulamaktan çok Şehir Plancılarının ne işle ilgilendiğinin, Yerel Yönetimlerde ve Şehircilik anlayışımızda bu mesleğe ne kadar ihtiyaç duyup duymadığımızın altını çizmektir.

Şehir plancısının yetki ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulduğunda gerek belde ve ilçe belediyelerinde gerekse şehir belediyelerinde istihdam edilmeleri kamuya olan hizmeti gözle görülür ölçüde değiştirecek ve geliştirecektir. Şehir plancılarının Kamu Personeli Seçim Sınavı ile istihdamı son derece elzemdir!

Gelecek Partisi olarak, tek amaçları ülkemizin kamu kurumlarına doğru hizmet verebilmek olan Şehir Plancılarının sesi olup, geleceklerinin ve yaşadıkları sıkıntıların takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz!

GELECEK PARTİSİ YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK BAŞKANLIĞI