Ulaştırma Ve Altyapı Poli̇ti̇kalarımız

Bir ülkenin üretim ve hizmet sunumu başta olmak üzere gelişmişlik seviyesi ve rekabet gücünü belirleyen en önemli alanlardan birisini ulaşım altyapısı oluşturmaktadır.

 • Kıtalar arası bir geçiş noktasında bulunan stratejik konumumuzu karayolları, hava yolları, deniz yolları ve demiryolları ile destekleyerek dünya ticaretinin geçiş güzergâhı haline getirmek temel hedefimizdir.
 • Ulaşım sektöründe ulaşım türleri arasında yolcu ve yük taşımacılığında farklı ulaşım modlarının entegrasyonu sağlanarak, lojistik süre ve maliyetleri düşürülecektir.
 • Yeni yapılan projelerde sosyal, çevresel ve kültürel değerlere azami ölçüde özen gösterilecektir.
 • Bu kapsamda altyapı eksiklileri giderilecek, ulaşım araçlarının yerlileştirilmesi ve sertifikasyon süreçlerinin millileştirilmesine özen gösterilecektir.
 • Kanal İstanbul projesi göreve başladığımız gün iptal edilecek, bu güne kadar yapılan iş ve işlemler ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alınacaktır.

Karayolları

 • Eksik olanlar en kısa sürede tamamlanarak, il merkezlerinin tamamının birbirine bölünmüş yollarla bağlanması sağlanacaktır.
 • Mevcut karayolun ağımızın tamamının uluslararası teknik standartlara uygun bakım ve koruması ile işletilmesini sağlamak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal yapısında gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
 • Kar mücadelesi ve bakım işleri taşere
 • İnşaatı devam eden işlerin planlanmış sürelerde tamamlanmasına öncelik verilecektir. Yeni ihtiyaçlar bu öncelik ve yoğunluklar esas alınarak belirlenecektir.
 • YİD modeli ile planlanmış altyapılardaki yüksek geçiş bedellerinin toplu ulaştırma maliyetlerine yaptığı olumsuz etkileri hafifletecek yönetmenler geliştirilecektir.
 • YİD modeline bütün yönleriyle şeffaf, tam rekabete açık olacak şekilde ve sadece zorunlu hallerde başvurulacaktır.
 • Akıllı yollar projesi pilot olarak başlatılarak, geleceğin yollarına ilişkin know how kazanılması sağlanacaktır.
 • Çılgın proje kuramı ortadan kaldırılacaktır.

Demiryolları

 • Mevcut konvansiyonel demiryolu ağımızın tamamının elektrifikasyonu tamamlanacak, öncelikler çerçevesinde sinyalizasyonu gerçekleştirilecektir.
 • Serbestleşmenin mevcut yasal yapısı güçlendirilerek özel sektörün demiryolu taşımacılığına doğrudan tren ve dizi sahibi olarak girmesi için gerekli güven ortamı ve öngörülebilir şeffaf bir piyasa düzeni kurulacaktır.
 • Özel sektörün de etkili katılımıyla yıllık 30 milyon ton civarında olan taşınan yük miktarı 2 yıl içinde 50 milyon tona çıkarılacaktır.
 • Yüksek Hızlı Tren alt yapısı ve ağı ile ilgili başlanılmış işlerin inşaatlarının planlanmış sürelerinde tamamlanması sağlanacak, YHT ağı tedricen büyütülecektir.
 • Her türlü ulaşım ve bakım-onarım teçhizatı ile demiryolu araçlarının yerli üretilmesi için mevcut kamu ve özel sektör tesis ve teknik ekip kapasiteleri geliştirilecek ve gerekli destekler sağlanacaktır.

Havayolları

 • Mevcut Havaalanı/Havalimanı altyapımızın verimli ve yüksek kapasitede kullanım oranlarına kavuşması için hava taşımacılığı bütün unsurlarıyla kolaylaştırılacaktır.
 • YİD modelinin havalimanı kullanım maliyetlerine olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için gerekli tedbirler alınacak, yapılan sözleşme ve maliyetler yeniden incelenerek, anlaşmalar gerçekçi temellere oturtulacaktır.
 • Ülkemizin uluslararası transit taşımacılıktaki yeri ve rolü büyütülecektir.
 • Her türlü havayolu taşıma aracı üretimi,bakımı ve onarımında yerlilik oranını artırıcı politika ve destekler yürürlüğe sokulacaktır.
 • Savunma Sanayi için oluşmuş mevcut hava aracı bilgi ve üretim kapasitesinin sivil uçak ve diğer sivil hava aracı üretimi için de kaynak rolü üstlenmesi sağlanacak, özel sektör de ana ve yan sanayi olarak teşvik edilecektir.

Denizyolları

 • Sektörün paydaşlarıyla birlikte kapsamlı, akıllı ve sürdürülebilir entegre Denizcilik Politikası ve Rekabetçi Denizcilik Yatırım Stratejisi ilan edilecek ve hassasiyetle takip edilecektir. Deniz yetki alanlarını düzenleyecek bu belgede; birbiriyle etkileşim halinde olan deniz emniyeti, deniz ticareti, deniz çevresinin korunması, deniz turizmi, denizaltı madenciliği, balıkçılık vb. tüm alt sektörlere ilişkin temel ilkeler belirlenerek uygulama birliği sağlanacaktır.
 • Limanlarımızda muhtelif kurumlar tarafından verilen gümrük, polis, turizm, kılavuzluk ve römorkörcülük, gemi trafik, sağlık, vb. hizmetlerin rekabetçi, verimli, sürdürülebilir, emniyetli, güvenlikli ve çevreci olarak tek elden yürütülmesi için Liman Otoritesi kurulacaktır.
 • Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş ve işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve ilkeleri kapsayan Kıyı Politika Belgesi ilan edilecek, belirlenen kriterlere göre Kıyı Master Planı yapılacaktır.
 • Ülkemizin deniz ticaret rotalarında olması nedeniyle Akdeniz ve Karadeniz’de belirlenecek limanlarda ana dağıtım üssü olması ve kısa mesafe taşımacılığı ile bölge ülkelerine sevkiyat yapabilecek kapasiteye ulaşması hedeflenecek, önemli miktardaki navlun açığının giderilmesi için Türk sahipli filonun rekabet gücü artırılarak kendi yüklerimizi kendimizin taşıması politikası benimsenecek, Türk sahipli filomuz, yakıt tasarruflu ve çevre dostu gemilerin inşası teşvik edilerek gençleştirilecektir.
 • Deniz çevresi ve ekosistemi korunacak, belediyelerin ve işletmelerin arıtma tesisine sahip olması sağlanacak, mevcut olanların etkin kullanımı denetlenecektir. Kıyılarımız ve denizlerimizde duyarlılık ve risk analizleri yapılacak, kirliliğin önlenmesini teminen sürekli ölçüm ve izleme sistemi kurulacaktır.
 • Liman, yat limanı, balıkçı barınağı ve benzeri kıyı yapıları, ülkemizin ekonomisinin büyümesine paralel olarak nitelik ve işletme yönetimi bakımından geliştirilecektir.

 

Gelecek Partisi

Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı