Çevre Ceza Puanı Alan Firmalar Affedildi
03.11.2022

Çevre Ceza Puanı Alan Firmalar Affedildi

ÇEVRE CEZA PUANI ALAN FİRMALAR AFFEDİLDİ

1 Kasım 2022 tarihinde yeni bir Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayınlanarak  30 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren 30847 sayılı Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik değişikliği kamuoyuna; çevre yönetimi firmalarına ek kriterler getirildi şeklinde yansıtılmış ise de söz konusu yönetmelik incelediğinde,  Mevcut Ceza Puanları başlıklı geçici 3. madde ile; Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel, çevre yönetim birimleri veya firmaların aldıkları ceza puanları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir defaya mahsus silinir, hükmünün getirildiği görülmektedir.

Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin personel, çevre yönetim birimleri veya firmalar tarafından yerine getirilmemesi, hem denetleme ve onay yetkisine sahip görevlilerin görevlerini yerine getirmemesi veya kötüye kullanılması hem de çevre yönetimi hizmeti alan firmaların sorumluluklarını yerine getirmemesinin onaylanması anlamını taşımaktadır.

Önceki yönetmeliğin 10. maddesine göre çevre yönetimi alanında çalışan personel, birim ve firmalarına; çevre yönetimi hizmetlerini düzenli aralıklarla izlememesi, çevreye uygunsuzluğu giderip gidermediği yönünde işletme sahibini ve yetkilisini takip etmemesi gibi nedenlerle verilen ceza puanları toplamı 100 olduğunda, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınıyordu. Ceza puanlarının toplamı, vize dönemi içinde ikinci kez 100 olduğunda ise yeterlilik belgeleri iptal ediliyordu.

Yeni yönetmeliğin 12. maddesi ile bu ceza puanları nedeniyle yeterlilik belgelerinin iki yıllık süre için iptal edileceği hükmü getirilmekle birlikte, Geçici 3. madde ile çevre denetimleri sonucunda aldıkları ceza puanı ile 180 gün yeterlilik belgeleri askıya alınan ve bu süre içinde gerekli şartları sağlamayan ve belki de yeterlilik belgeleri iptal edilecek durumda olan firmaların, ceza puanları da silinmektedir.

Bakanlık internet sitesinden, Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi askıya alınan firmalara bakıldığı zaman açıkça görülmektedir ki Bakanlık, yeni yönetmelik ile çevre yönetiminde bir kaliteye ulaşmayı hedeflememekte, aksine mevcut düzen içerisinde belirli firmaları korumak adına yönetmelik düzenlemektedir. 

Gelecek Partisi olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yönetmelikle getirilen affı bir çevre cinayeti olarak görüyor ve Bakanlığı affa ilişkin gerekçeleri hususunda kamuoyunu ivedilikle bilgilendirmeye davet ediyoruz.   

Gelecek Partisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika İzleme Kurulu Başkanlığı