Kültür Sanat Politikaları

 • Kültür ve turizmin birbirini tamamlayıcı yapılar olduğu aşikar olmakla birlikte kültür çalışmalarının turizm sektörünün baskısı altında kalması gerçeğinden hareketle Kültür ve Turizm Bakanlığı´nı ayırarak Kültür ve Sanat Bakanlığı´nı kuracağız.
 • Proje desteklerinin kayırılmış ajanslar aracılığı ile değil ilgili bakanlık bünyesinde oluşturulacak temsil yetkili bir kurulun kararları doğrultusunda bakanlıktan proje sahibine doğrudan aktarılmasını sağlayacağız.

Tarihi Eser, Restorasyon, Müze ve Şehir Estetiği

 • Vakıflar genel müdürlüğü, anıtlar yüksek kurulu, koruma bölge kurullarını siyasetin gölgesinden çıkartacak, özgür iradeleri ile denetleyici fonksiyonlarını ifade edebilmelerinin önünü açacağız, gerçek özerklikleri sağlayacağız.
 • Mevcut restorasyon ihalelerine katılım sağlayabilen bakanlık onaylı akreditasyon listesinde bulunan restorasyon şirketlerinin tamamının yeterlilik dosyaları incelenecek, bakanlık bünyesinde oluşturulacak bağımsız bir değerlendirme kurulunun şeffaf ve bilimsel standartlara uygun olarak yeniden belirleyeceği standartlara uygunluğu olmayan firmaların akreditasyon belgeleri iptal edilecektir.
 • Tüm sit alanlarındaki özel mülk arazilerinin güncel değerin daha üst seviyesinden bir bedelle bunun tercih edilmemesi durumunda emsal araziler ile takas edilme yoluyla kamulaştırılması çalışmaları başlatılacağız.
 • Yapı denetimi ile ilgili kararların müzelerin sorumluluk alanından çıkarılarak valiliklerin bünyesinde istihdam edilecek arkeologlara verilmesi ve müzelerin kendi öz işlerini yapmaları sağlayacağız.
 • Kültür hayatımıza iz bırakmış sanatçı, düşünür ve edebiyatçılarımızın yaşadığı mekanların müze haline getirilerek kültür turizmine kazandırılmasını sağlayacağız.
 • Özel sektörün desteğini, iş dünyasının kültür sanata daha fazla bütçe ayırmasını teşvik edeceğiz.
 • Şehirlerde şehrin marka kimliğine katkı sağlayacak heykel, anıt gibi sanat eserlerinin yapılması sürecinde ilgili şehrin bölge koruma kurulu, il kültür müdürlüğü temsilcilerinin onayının zorunlu olacağı bir mekanizma kuracak ve şehir estetiğini önceleyeceğiz.
 • 81 ilde tarihi binaların röleve ve projelerini çıkararak dijital ortama aktarılacağız.
 • İktidara geldiğimiz ilk 1 yıl içinde 81 ilin henüz bozulmamış doğal ve mamur güzellikleri saptanacak, listelenecek ve derhal yapılaşmaya kapatılacaktır.

Telif Hakları

 • Esasta eser sahiplerinin haklarını koruması gereken 5846 sayılı telif yasasının uygulamada yüzde doksanbeş oranında eser sahiplerinin aleyhine işlemesi sorununun ortadan kaldırılması için yasaya açık bir hüküm olarak ´eser sahibinin telif sözleşmesini iki yıl içinde yeniden düzenleme hakkı saklıdır´ ibaresi eklenecektir. Ayrıca 5646 sayılı yasa WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), Avrupa Birliği mevzuat ve direktiflerine uyarlı hale getireceğiz.
 • 70 yıllık telif süresi dolan sanatçıların eserleri için bu tarihten sonra yeni bir telif uygulaması başlatılacak ve telifler, ilgili sektör ve sektörün emekçileri adına kaynak yaratmak üzere kullanılacaktır.

Kültürel Diplomasi

 • UNESCO´nun dünya kültür mirası listesine aldığı, yaşayan insan hazinelerine dahil ettiği, namlarına anma yılları ilan ettiği değerlerimizin uluslararası resmi ve özel platformalarda tanınmalarını sağlayacak ´Anadolunun Değerleri´ projeleri hayata geçireceğiz.
 • Frankfurt gibi telif anlaşmalarının yapıldığı uluslararası kitap fuarlarına bakanlık bünyesindeki uzmanlardan ve yayıncılardan oluşturulacak özel bir kurulun hazırlığı ile katılım sağlanacak. Sanatçılarımızın eserlerinin yabancı okurlarıyla buluşması adına yürütülen ´tercüme faaliyetlerinde eşitlikçi yaklaşım´ dan taviz vermeyeceğiz.
 • Türkiye´yi Asya, Avrupa ve Ortadoğulu sanatçıların buluşma noktası haline getirecek evrensel bir sanat üssü olmasını sağlayacak yeni bir ´sanat fuarı´ organize edecek, İstanbul’u sanatın merkezi yapacağız.
 • Sanatta üstün yetenekli çocuklarımızın ulusal ve uluslararası eğitimlerini devlet olarak destekleyeceğiz.

Sinema

 • Üretilen bir sanat eserinin izleyici ile buluşmasında engel teşkil edecek düzeyde ´tekelleşmiş bir sinema ve salon endüstrisi´nin sinemamıza verdiği zararın önüne geçmenin hamlelerinden biri olarak ´kapısı sokağa açılan sinema´ sahiplerini koruyacağız.
 • Cannes, Sundance gibi uluslararası sinema festivallerinin alt kırımlarında yarışmak üzere eser hazırlayan özellikle genç sanat üreticilerine başvuru sürecine kadar geçtikleri tüm aşamalarda ´mentörlük ve mali destek´ sağlayacağız.
 • Yönetmenlerin başına gelenlerin değil çektikleri filmlerin konu edileceği bir sinema serüveni için ´81 ile 81 plato´prohemizi hayata geçireceğiz. Çalışma, bünyesinde güzel sanatlar fakültesi olan üniversitelerin olduğu şehirlerde pilot olarak başlatacak ve sanat üreticilerinin istifadesine sunacağız.
 • Oscar heyetinin oluşturulma kriterlerinde şeffaf ve katılımcı bir model uygulayacak, tarafsız ve bağımsız kurul ile ´Oscar kazanmak milli bir politika´ haline getirileceğiz.
 • İstanbul´dan sonra Antalya´yı Hindistan, Kore, Brezilya gibi ülkeler ile entegrasyon içerisinde ´dünyanın film çekim merkezlerinden biri yapacağız.

Yayıncılık

 • Kültür sanat dünyamızın yazılı ve süreli yayınlarında eserin okuyucu ile buluşmasının önündeki en belirgin engel dağıtım süreçlerinin tek bir elden yapılıyor olmasıdır. Bu elin politik bir merkez olması, boyutu tehlike aşamasına getirmektedir. Dağıtım alanındaki bu tekelci yapıyı kırıp, rekabeti yeniden inşa ederek kültürel çeşitliliği canlandıracağız.
 • Genelde kağıt özelde kitap basım maliyetlerini düşürecek her türlü yatırımın, vergi muafiyetinin hayata geçirilmesi için tüm kurumlarla ortak eylem planı oluşturacağız.
 • Sahaf kültürü
 • Kültür aktarım merkezlerimizin en başında gelen sahafların mecburiyetler nedeniyle kafeye dönüşmesine engel olunarak yaşamaları için mali teşvikler hazırlanacaktır.

Çevirmenlik faaliyetleri

 • Yayınevlerinin maliyetler nedeniyle üstlenmediği çevirmenlerin sosyal güvenlik işlemleri çözülecektir.
 • Topraklarımızda tarih boyunca konuşulmuş dillerin kaybolan değil yaşayan diller statüsünde yer alması için tercüme çalışmalarında ayrıcalıklı bir destekle her yıl belirli sayıda eserin tercümesi zorunlu tutulacaktır.
 • TEDA Projesi kalıcı hale getirilecektir.

Digital Platformlar

 • Digital film ve dizi izleme platformlarına, içeriklerinde belli bir yüzde oranında yerli yapıma yer verme şartı´ koyacak, Türkiye menşeili digital platformların uluslararası alana açılmaları halinde rekabet edebilirliklerini artırmak için özel destekler vereceğiz.

Festivaller

 • Türkiye´yi festival yasaklarıyla değil festival teşvikleriyle gündeme gelen bir ülke hüviyetine kavuşturacağız. Mülki İdare Amirlerinin, konser, festival, etkinlik, fuar gibi kitlesel katılımlı faaliyetler için önceden hazırlanmış yönetmeliğin çerçevesi dışında hiçbir şekilde kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir tasarrufta bulunamayacaklardır.
 • Bölgelerin kimliklerine ve karakterlerine uygun festivallerin gelenekselleşmesi ve gelenekselleşmiş festivallerin de sürdürülebilirliğinin sağlanmasını merkezi takibe alacağız. Yerel yönetimlerce özellikle bütçe ve kadro kaynaklı sorunlar nedeniyle akamete uğratılan festivalleri bakanlık olarak geçici ya da süresiz şekilde devralacağız.

Müzik

 • Müzik meslek birlikleriyle birlikte hareket edilerek ülke sathında kampanyalar düzenleyerek ´müzik emekçilerinin tamamının kayıt altına alınmasını sağlayacağız.
 • Tüm müzisyenlerimizin eserlerini ücretsiz şekilde kayıt altına almalarını sağlayacak ´ses kayıt stüdyoları´nı il kültür müdürlüklerimiz içerisinde kuracağız.
 • Folklorik ve yerel sanatçıların teşvik edilmesi için özel destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz.

Tiyatro

 • Kayıt altında olan tüm bağımsız tiyatrolara ´şarta bağlı olmaksızın vergi muafiyeti, fatura indirim desteği´ vereceğiz.
 • Tiyatroda ideolojik yaklaşımların terk edilerek yerli oyunların artmasını teşvik edeceğiz.

Edebiyat

 • Edebiyatçılarımızın uluslararası alanda tanınırlıklarını artırmak için edebiyat turneleri düzenleyeceğiz.
 • Edebiyat dergilerinin dağıtım maliyetlerinden daha az etkilenmesi için avantajlı bir düzenleme yapacağız.

Dünya kütüphanelerine erişim

 • Araştırmacıların kullanımını artırmak için ülkemiz kütüphanelerinin dünya kütüphanelerine online erişim seviyesi performans kriterlerine dahil edilerek proje puantajlarında etkili hale getirilecektir.

Sanat Elçileri

 • Dünyaca başarı kazanmış ve Türkiye’nin adını uluslararası platformlarda duyurmuş sanatçılarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onların sadece üretime yönelmelerini sağlayacak özel bir bütçenin tahsisi ile ´sanat elçileri´ teşvik edilecektir.

Kadim Dükkanlar

 • “Kadim Dükkânlar” uygulaması başlatılacak ve insanların nesilden nesle aynı işi yapmaları teşvik edilecek. 30 senedir aynı dükkânda aynı işi yapan kurum vergi istisnalarına sahip olacaktır. Süreç uzadıkça (30-50-70-100+ gibi) vergi muafiyetleri de kademeli olarak artırılacaktır. Böylece gençler işleri devralmaya ve faaliyeti çağa uygun şekilde sürdürmeye özendirilecektir.

Sanatçı Dayanışma Merkezi (SADAM)

 • Belirli illerde sanatçıların birlikte bulunacağı, ihtiyacı olanların konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin yürütüleceği Sanatçı Dayanışma merkezleri kuracağız.