Siyasal Sistemde Gelecek Modeli - Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
17.11.2020

Siyasal Sistemde Gelecek Modeli - Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem


Türkiye bir süreden beri iktisadî, siyasi ve hukukî alanlarda ciddi problemler yaşamaktadır. Birbiri üzerine eklemlenerek etkileri ağırlaşan bu problemler, vatandaşların günlük hayatlarını huzur içinde sürdürmelerini, en temel ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını, geleceğe umutla ve güvenle bakmalarını önlemektedir. Bu problemlerin ortaya çıkmasında ve her geçen gün ağırlaşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli bir rolü bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

öteden beri var olan pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunumuzu derinleştirirken, yeni birçok sorun alanı da doğurmuştur. Bu nedenle Partimizin öncelikli hedefi, demokratik bir hukuk devletinin inşası doğrultusunda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yürürlükten kaldırmak; parlamenter hükümet sisteminin tüm unsurlarını içeren ve bu sisteme işlerlik kazandıran kurum ve mekanizmalara yer veren bir anayasa reformunu yürürlüğe koymaktır.


Parlamenter sistemi yürürlüğe koymaya yönelik reform önerimiz, asla geçmişe geri dönmeyi hedeflememektedir. Tam aksine Partimiz, kilitlenmelere, tıkanmalara ve istikrarsızlığa yol açan; temsilî demokrasiyi zayıflatan; demokratik meşruiyetten yoksun güçlerin karar alma sürecine müdahale ettikleri; bu süreci yönlendirmeyi meşru hakları olarak telakki ettikleri günlere geri dönülmesini önleyecek güçlendirilmiş bir parlamenter modelden yanadır.


Parlamenter hükümet sistemini tüm kurum ve mekanizmalarıyla eksiksiz olarak yerleştirmeyi hedefleyen reform önerimiz ile öncelikli hedefimiz, siyasetin sorun çözme kapasitesini arttırmak,
karar alma süreçlerini demokratikleştirmek, etkin ve rasyonel yönetim anlayışını güçlendirmek, karar vericilerin izleyecekleri politikaları belirlerken halkın ihtiyaçlarına, talep ve beklentilerine duyarlılıklarını güçlendirmek, bu politikaların toplumun farklı kesimlerinin menfaatlerini gözeten bir uzlaşmayla şekillenmesini sağlamak, böylece toplumun hiçbir kesimini, izlenecek politikalardan dışlamamaktır.


Bu reform önerisiyle ulaşmak istediğimiz ikinci hedef, uzun bir süreden beri siyaset sürecine hâkim olan kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı hamasi siyaset anlayışının terk edilmesini sağlayarak, toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının diyalog, müzakere ve uzlaşmayla çözülmesini mümkün kılacak bir siyaset üslûbunu yerleştirmektir.
Bu öneriyle ulaşmak istediğimiz üçüncü hedef, tüm karar vericilerin aldıkları kararlardan dolayı hesapverebilirliğini ve hukukî sorumluluğunu sağlamak; böylece hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir sistemi yerleştirmektir.


Nihayet bu öneriyle ulaşmak istediğimiz nihai hedef, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yol açtığı otoriter atmosferi ortadan kaldırmak; böylece her tür anayasal hürriyet üzerindeki baskıyı sona erdirerek Türkiye kamuoyunun uzun yıllardan beri hasretini çektiği yeni bir anayasanın yapımı sürecinin gerektirdiği demokratik iklimi yaratmaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizin hayata geçmesi, toplumun bütün kesimlerinin demokratik bir anayasanın yapımı sürecinin gerektirdiği katılma kanallarına ve serbest eleştiri ortamına kavuşmasını sağlayacaktır.


İşte bu çerçevede Partimiz, Türkiye’nin öteden beri var olan siyasal sistem sorununu daha da derinleştiren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yürürlükten kaldırmayı; vatandaşlara geleceğe güvenle bakabilecekleri demokratik hukuk devletinin güvencelerini sunmayı; böylece nihaî hedefimiz olan yeni bir anayasanın yapımı sürecinin gerektirdiği özgürlük iklimini oluşturmayı hedeflemektir.


Konu hakkında hazırladığımız dosyanın tamamını aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.