Partimizin AK Parti’nin

30/03/2021 Tarih ve 2/3517 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 8.maddesi incelendiğinde, bu teklifin, turizmi yerli istihdama kapatarak turizm sektöründe sınırsız yabancı personel çalıştırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

 Bahsi geçen Kanun Teklifinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18.maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmek istenmektedir;


Yürürlükte olan 18. maddeAk Parti milletvekillerince önerilen  değişiklik
a) (Değişik: 27/2/2003-4817/31 md.) Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin % 10'unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça % 20'ye kadar artırılabilir. Bu personel işletmenin faaliyete geçişinden 3 ay öncesinden itibaren çalışmaya başlayabilir.
 b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür.

a) Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilir.
 b) Deniz turizmi araçlarında çalışmalarına müsaade edilecek yabancı zabit ve kaptanların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yeterliliklerinin alındığına dair belge almaları zorunludur."

Ülkemizde turizm sektöründe yabancı personel çalıştırılmasına, yürürlükte olan 2634 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (a) fıkrası ile sınırlama getirilmiştir. Buna göre, sektöre ilişkin bir işyerinde çalıştırılacak yabancı personel toplam personelin %10’unu geçemez. Bu düzenleme ile turizm sektöründe yerli personelin istihdam dışı kalmasının önlenmesi hatta teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Bu düzenleme sayesinde turizm sektöründe yerli personel giderek uzmanlaşmış, nitelik kazanımlarını artmıştır. Yerli personelin yükselen niteliği, turizm sektöründe ucuz işgücü çalıştırılmasını önleyici olumlu bir etken olmuştur.

Öte yandan sektörde çalışan nitelikli, yüksek ücretli, yerli personel için işverenlikçe ödenen sosyal güvenlik primi ve vergi payları, kamu gelirlerinin artmasını sağlamıştır.

Ayrıca sektörün istihdama doğrudan katkısı %2,3 istihdama toplam katkısı %8,3 turizm çalışanlarının toplam çalışanlar içerisindeki payı ise %7,7’dir. Bu veriler göz önüne alındığında turizm alanında çalışanların Türkiye ekonomisine katkısı göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.

Bahsi geçen teklifin kanunlaşması halinde turizm sektöründeki işverenler, nitelikli yerli personel yerine ucuz işgücü olarak sınırsız sayıda yabancı personel çalıştırmaya başlayacaktır. Bu durumun en hızlı ve somut sonucu, yüksek olan işsizlik oranlarının daha da artması şeklinde yaşanacaktır. Öte yandan ucuz işgücü turizmde hizmet kalitesi de düşürecektir. Bu durum talebi azaltacak, nihai olarak turizm sektörünün gelirlerinde ciddi azalma yaşanacaktır. Yerli istihdamın azalması ise en yakıcı sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

2021 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranının %12,2 olduğu ülkemizde, izah edilen nedenlerle bahsi geçen Kanun Teklifinin derhal geri çekilmesi gerekmektedir. Türkiye büyük Millet Meclisi’nde görev alan milletin vekilleri, önce kendi milletine sahip çıkmalıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı & Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı